Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/www/xn--midzy-sowam_www/www/xn--midzy-sowami-5vb39c.pl/system/html/TakCzytam_tlo_wydarzenia_wernisaz-86c61214.jpg' for writing: Disk quota exceeded in /www/xn--midzy-sowam_www/www/xn--midzy-sowami-5vb39c.pl/system/libraries/Controller.php on line 946
#0 [internal function]: __error(2, 'imagejpeg() [getImage('tl_files/magazy...', '90', '60', 'crop')
#3 /www/xn--midzy-sowam_www/www/xn--midzy-sowami-5vb39c.pl/system/modules/news/ModuleNews.php(174): Controller->addImageToTemplate(Object(FrontendTemplate), Array)
#4 /www/xn--midzy-sowam_www/www/xn--midzy-sowami-5vb39c.pl/system/modules/news/ModuleNewsList.php(145): ModuleNews->parseArticles(Object(DB_Mysql_Result))
#5 /www/xn--midzy-sowam_www/www/xn--midzy-sowami-5vb39c.pl/system/modules/frontend/Module.php(129): ModuleNewsList->compile()
#6 /www/xn--midzy-sowam_www/www/xn--midzy-sowami-5vb39c.pl/system/modules/news/ModuleNewsList.php(77): Module->generate()
#7 /www/xn--midzy-sowam_www/www/xn--midzy-sowami-5vb39c.pl/system/libraries/Controller.php(271): ModuleNewsList->generate()
#8 /www/xn--midzy-sowam_www/www/xn--midzy-sowami-5vb39c.pl/system/modules/frontend/PageRegular.php(71): Controller->getFrontendModule('7', 'right')
#9 /www/xn--midzy-sowam_www/www/xn--midzy-sowami-5vb39c.pl/index.php(198): PageRegular->generate(Object(DB_Mysql_Result))
#10 /www/xn--midzy-sowam_www/www/xn--midzy-sowami-5vb39c.pl/index.php(329): Index->run()
#11 {main}
REGULAMIN AKCJI TAK!CZYTAM - KAMERALNA KSIĘGARNIA JAKO AKTYWNY OŚRODEK KULTURY

Aktualności

REGULAMIN AKCJI TAK!CZYTAM - KAMERALNA KSIĘGARNIA JAKO AKTYWNY OŚRODEK KULTURY

2019-03-16 10:03

REGULAMIN AKCJI TAK!CZYTAM - KAMERALNA KSIĘGARNIA JAKO AKTYWNY OŚRODEK KULTURY
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem wydarzenia Tak!Czytam - kameralna księgarnia jako aktywny ośrodek kultury (zwanym dalej "Wydarzeniem") jest Między Słowami z siedzibą w Lublinie przy ul. Rybnej 4 (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki akcji TAK!CZYTAM - KAMERALNA KSIĘGARNIA JAKO AKTYWNY OŚRODEK KULTURY
3. Wydarzenie finansowane jest ze środków własnych Organizatora oraz Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4. Akcja jest jest prowadzona na stronie www.facebook.com/pg/miedzyslowami.lbn (zwanej dalej “Fanpage”).

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIU
1. Wydarzenie jest dostępne na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/pg/miedzyslowami.lbn
2. Wydarzenie odbędzie się w terminie 16.03 - 31.03.2019 (do godz. 23:59).
3. W Wydarzeniu mogą brać udział osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę opiekuna na udział w Wydarzeniu.
4. Do udziału w Wydarzeniu niezbędne jest posiadanie zweryfikowanego konta na portalu Facebook.
5. Zadaniem Uczestnika Wydarzeniu jest zamieszczenie w formie komentarza pod postem informacyjnym zdjęcia przedstawiającego Państwa pasję czytelniczą - co/gdzie/jak i z kim Państwo czytają. Na zdjęciu powinna znaleźć się osoba zgłaszająca chęć udziału w konkursie, na zdjęciu mogą znaleźć się inne osoby (rodzina, znajomi osoby biorącej udział w Wydarzeniu).
6. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wybierze 10 zdjęć, które w najbardziej ciekawy sposób pokazują pasję czytelniczą. Autorzy zdjęć wezmą udział w sesji zdjęciowej, która odbędzie się w siedzibie organizatora.
7. Organizator poinformuje osoby wybrane do udziału w sesji zdjęciowej za pośrednictwem  prywatnej wiadomości w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia wydarzenia na Facebook informującego o Wydarzeniu.
8. Termin sesji zdjęciowej zostanie indywidualnie uzgodniony uczestnikami.
9. Spośród zdjęć wykonanych w trakcie sesji zdjęciowych zostanie wybranych 10, które zostaną zaprezentowane podczas wernisażu, który odbędzie się w siedzibie Organizatora w czerwcu 2019 roku.
10. W przypadku rezygnacji z sesji zdjęciowej osoby wybranej do sesji zostanie wybrana inna osoba spośród wysłanych zgłoszeń. Organizator wyklucza przekazanie prawa do udziału w sesji zdjęciowej osobie trzeciej.
11. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu na sesję ani innych wydatków poniesionych przez uczestników.
§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2019 roku.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Wydarzenia będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Wydarzenia w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora www.miedzy-slowami.com.pl
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.miedzy-slowami.com.pl
6. Pytania lub reklamacje dotyczące realizacji Wydarzenia należy kierować pod adres kontakt@miedzy-slowami.com.pl w terminie do 14 dni od zakończenia Wydarzenia. W tytule prosimy wpisywać Tak!Czytam. Organizator ma 30 dni na odpowiedź.


Wróć